Omläggning av VA-ledningar längs Mangskogsvägen

Bild

Under hösten, med start vecka 37, kommer befintliga vatten- och spillvattenledningar att bytas ut längs Mangskogsvägen i Edane, sträckan Rönningevägen och Prästtjärnsvägen.

Bytet görs för att ge ett driftsäkrare ledningsnät och minska risken för ev. läckage.

Utöver bytet av stamledningarna kommer även komplettering av dagvattenledningar att göras för att minska risken för källaröversvämningar och oönskade bräddningar av vattendrag.

Projektet är även samordnat med en ny gång- och cykelväg på samma sträcka för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna i området. Något som även resulterar i att befintligt gång- och cykelnät byggs på med ytterligare en länk.

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet i området. Eventuellt kan det även bli trafikljus på platsen för att reglera trafiken. Tung trafik kommer inte att vara tillåten under byggtiden utan kommer att ledas om via andra vägsträckor.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta projektledare Anders Thorin på tfn 070-575 62 75.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2018
Sidansvarig: Bo Axelsson