Lenungshammar 2020-2021

Bild

Här kommer vi att löpande informera om projektet med att höja dammsäkerheten på utskovsdammen i Lenungshammar.

Projektet kommer att pågå från augusti 2020 till och med år 2021.

Senaste nytt om projektet i Lenungshammar

Tack vare den milda och snöfattiga avslutningen av året löper projektet något bättre än planerad tidplan, detta innebär även att nivån i Övre Gla har kunnat höjas något.

Nivån behöver troligen återigen att sänkas när arbete på intagsdammen, tubanslutningen, påbörjas någon gång efter årsskiftet. Erosionsskyddet på uppströmssidan är färdigställt upp till avjämnat dammkrön, detta visas på bilden nedan. Viss urlastning av berg kommer att fortgå och under vecka 52 kommer dammpelare 2 och 3 att gjutas.

Projektorganisationen önskar alla en God jul och ett Gott nytt år!

Bild finjustering av dammkrön samt färdigställande av erosionsskydd till krönnivå

Finjustering av dammkrön samt färdigställande av erosionsskydd till krönnivå

Nu är vi i gång

Projektet har nu fortlöpt en månad och följer i huvudsak planen. Planerade aktiviteter under oktober framgår nedan.

Arbetet bedrivs i ett känsligt turistområde där många personer fortfarande rör sig. Vi vill från bolaget och NCC framföra att hittills har alla visat stor hänsyn och förståelse till pågående aktiviteter, vilket vi är mycket glada för.

Pågående arbeten under oktober:

  • Sänkning av vattennivån från 163,15 till 162,37 inleds den 1 oktober
  • Borrning för bergschakt
  • Sprängningsarbeten kommer att pågå under vecka 40 och 41
  • Byggnation av fångdamm
  • Rivning av gamla landanslutningen mot väster
  • Diverse gjutningsarbeten i befintligt utskov

....................................................................................................

Löpande uppdaterad information och tidplan kommer att finnas här under Om oss/pågående projekt/Lenungshammar.

Bild på Arbete med fångdamm Lenungshammar

Arbete med fångdamm

Bild Förstärkning av nedströms dammtå

Förstärkning genomfört av nedströms dammtå

Arvika Kraft AB och entreprenören NCC inleder från v 35 miljöanpassning av dammen vid Lenungshammar. De planerade åtgärderna avser dammsäkerhetshöjande åtgärder samt att anlägga ett nytt utskov vid dammens västra sida. Det nya utskovet kommer att öka möjligheten släppa vatten förbi vid höga flöden.
Övre Glas vattennivå kommer fram till den 30 september att sänkas med ca 10-15 cm jämfört med idag, ytterligare ca 65-70 cm kommer att avsänkas under första två veckorna i oktober, för att därefter ligga på lägsta tillåtna sänkningsgräns under hösten-vintern.
Vi rekommenderar båt- och bryggägare att i god tid vidta åtgärder med anledning av detta.
Alla arbeten kommer att utföras inom befintliga dämnings- och sänkningsgränser. Åtgärderna medför inte några förändringar i vattenföring och kraftproduktion.
De planerade åtgärderna bedöms inte medföra några långvariga negativa konsekvenser för friluftslivet. Dammen är dock belägen i omedelbar närhet till turistanläggningens informationscentrum och utförande av arbeten under turistsäsong kan periodvis medföra negativa konsekvenser för verksamheten, särskilt när nedströms vattenyta (Spegeldammen) måste sänkas av samt buller från anläggningsmaskiner.

Projektet beräknas vara färdigställt innan sommaren 2021.
Kontaktperson Arvika Kraft: Thomas Malmstedt, VD, tfn 0570-816 19
E-post:thomas.malmstedt@arvika.se

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Thomas Malmstedt