Anslutning till fastighet

Inom verksamhetsområdet

Fastigheter som ska ansluta sig till kommunalt VA behöver göra en servisanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Servisanmälan ska göras i god tid så att VA-huvudmannen har möjlighet att hantera anmälan. Ibland kan förbindelsepunkt behöva byggas vilket kan ta lite längre tid beroende på årstid och pågående projekt. I de fall fastigheten ligger inom beslutat verksamhetsområde för VA är huvudmannen skyldig att ansluta fastigheten inom skälig tid.

Utanför verksamhetsområdet

Ibland vill fastighetsägare utanför verksamhetsområdet ansluta sig till kommunalt VA. Man lämnar då in en servisanmälan och utifrån den kan sedan VA-huvudmannen besluta om det finns kapacitet att ansluta fastigheten eller ej. Om en fastighet utanför verksamhetsområdet vill ansluta sig, bekostar man själv alla ledningar fram till det kommunala VA-nätet( man äger och sköter sedan de ledningarna).

För att få ansluta fastigheten upprättas ett avtal mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen. Därefter debiteras anläggningsavgiften, som är kraftigt reducerad eftersom fastighetsägaren själv bekostar ledningar fram till huvudmannens ledningar istället för enbart till sin fastighetsgräns. Det är också fastighetsägaren som ordnar eventuella servitut för att få korsa annans mark.

Ibland vil flera fastigheter ansluta sig på samma förbindelsepunkt. Avgiften blir då ytterligare reducerad, samt att fastighetsägarna då spar in på kostnaden genom att flera delar på anslutande ledningar fram till allmänna ledningarna. Kontakta Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om en gemensamhetsanläggning ska bildas för privata VA-ledningar mellan flera fastigheter.

Checklista inkoppling

Anslutning

Det finns vanligtvis flera alternativ vid en VA-installation. I normalfallet är det självfallsmetoden som används, se nedan.

Bild

Där det inte går att använda självfallsmetoden kommer det istället att användas en alternativ metod som kallas LTA, vilket kan översättas med ”Lätt Trycksatt Avloppssystem”. Denna metod används när man inte kan få självfall på ledningarna.

Varje fastighet har en pump som trycker in spillvattnet i ledningssystemet och alla på samma huvudledning med LTA måste vara ”solidariska” och tillföra spillvatten med tryck. Detta gör att systemet är oberoende av de geografiska förhållandena. (Såsom nivåskillnader på marken).

Bild

Vattenmätare

VA-huvudmannen ska kontaktas i god tid för besiktning av anslutningspunkten och vattenmätarplatsen. Vattenförbrukningen fastställs genom mätning om inte VA-huvudmannen bestämmer annat. Mätarens plats ska godkännas av VA-huvudmannen. Vattenmätaren ska placeras så att den är lätt åtkomlig för avläsning, byte och reparation enligt bildbeskrivningen

Bild på vattenmätare

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020
Sidansvarig: Malin Borg